TECHNIQUE :
KHION : Différentes techniques de karaté que vous exécutez en aller retour.

Hidari Kamae   1 Kokutsu Shuto Uke   2 Zenkutsu Chudan Gyaku Zuki   3 Kokutsu Shuto Uke